Category Archives: Glagoli

Glagoli u engleskom jeziku

Složeno sadašnje vrijeme – Present Perfect Simple Tense

pomoćni glagol “to have” + past particip glavnog glagola Složenim sadašnjim vremenom se izražava povezanost između prošlosti i sadašnjosti, tačno vrijeme dešavanja radnje nije naznačeno, što znači da smo više zainteresirani za rezultat radnje nego za samu radnju. Kada bi smo rekli kada se radnja odvija morali bismo upotrijebiti prošlo vrijeme (past simple tense).   Složeno sadašnje vrijeme… Read More »

Sadašnje trajno vrijeme – Present Continuous Tense

prezent glagola “to be” + prezent particip glavnog glagola   I am speaking (ja govorim) you are speaking he, she, it is speaking we are speaking you are speaking they are speaking Present participle se pravi dodavanjem glagolu nastavka “-ing”. Međutim, ponekad moramo malo promijeniti riječ, vjerovatno udvostručiti ili izostaviti jedno slovo.   Izuzetak 1  Ako se glagol završava na:… Read More »

Sadašnje prosto vrijeme – Simple Present Tense

Sadašnje vrijeme svih glagola obrazuje se tako da se uz glagolska vremena uvijek stavljaju lične zamjenice. Jedino se treće lice jednine prezenta razlikuje od ostalih lica, jer dobija nastavak “-s” ili “-es”, osim glagola:  to be – biti, to have – imati, can, may – moći, must – morati, ought – trebati. Nastavak “-s” za sadašnje vrijeme izgovara se kao “s” ako dolazi iza bezvučnog suglasnika, ili “z” ako dolazi iza zvučnog suglasnika ili samoglasnika: he… Read More »

Slaganje vremena – Sequence of Tenses

Slaganje glagolskih vremena Tabele ispod pokazuju ispravno slaganje vremena u rečenicama kod kojih je vrijeme od vitalnog značaja.   Vrijeme u glavnoj rečenici Vrijeme u zavisnoj rečenici Primjer Sadašnje prosto (Simple Present) Da se izrazi istovremena radnja, koristite sadašnje prosto vrijeme. I am eager to go to the concert because I lovethe Wallflowers. Da se izrazi prošla radnja, koristite prosto prošlo… Read More »

Trpno stanje (pasiv) – Passive Voice

subjekat + pomoćni glagol “to be” + particip prošli glavnog glagola Trpno stanje (pasiv) mogu imati samo prelazni glagoli, tj. takvi koji uza se mogu imati objekat. Pasiv pokazuje da subjekat ne vrši radnju, već da se radnja vrši na subjektu: The road has been repaired. (put je popravljen) Pasivni oblici se tvore tako što se uzme ono vrijeme… Read More »

Kondicionali – The conditionals

Kondicional se tvori od pomoćnog glagola “should” i “would”, i infinitiva bez “to” glagola kojeg mijenjamo. Sadašnji kondicional se tvori sa should i would i infinitivom prezenta, a prošli kondicional se tvori sa should i would i infinitivom perfekta glagola kojeg mijenjamo. Sadašnji kondicional { I should take – uzeo bih you should take – ti bi uzeo itd. Prošli kondicional { I should have taken – bio bih uzeo you should have taken –… Read More »

Klauze – Clauses

Klauza je grupa riječi koja sadrži vezu subjekat-glagol (za razliku od fraza koje ne sadrže vezu subjekat-glagol). Klauze se dijele na: nezavisne (independent clauses) zavisne (dependent or subordinate clauses). Također, dijele se i na: neophodne (restrictive or essential clauses) nebitne (nonrestrictive or nonessential clauses). Neophodne klauze su ključne za značenje rečenice i ne mogu se izbaciti, jer bi u tom slučaju značenje… Read More »

Direktni i indirektni govor – Direct and Indirect Speech

Ako ponavljamo nečije riječi tačno onako kako ih je neko rekao to je direktni govor (upravni govor, Direct speech), npr: on mi je rekao: “pošalji mi knjigu”. Ako izvještavamo ono što je neko rekao onda koristimo indirektni govor (neupravni govor, Indirect Speech or Reported Speech), npr: on mi je rekao da mu donesem knjigu. Indirektan govor se uvodi riječima kao što su:… Read More »

“-ing” oblici – The “-ing” forms

“-ing” oblici se tvore od infinitiva i nastavka -ing, i mogu biti: gerund: Hunting lions is dangerous. (lov na lavove je opasan) particip prezenta: I am surfing. (ja surfam) imenica: This building is our school. (ova zgrada je naša škola) Gerund – The Gerund Gerund je glagolski oblik koji ima osobine glagola i imenice. Glagolske osobine gerunda su: iza njega može stajati prilog: He is fond… Read More »

Višeriječni glagoli – Multi-word verbs

Frazalni glagoli Frazalni glagoli spadaju u grupu višeriječnih glagola, tj. glagola koji se prave od glagola i još neke riječi ili više njih. Frazalni glagoli se tvore od: glagol + prilog Oni mogu biti: neprelazni (bez direktnog objekta) prelazni (sa direktnim objektom) Primjeri nekih frazalnih glagola: Frazalni glagol Značenje Primjeri Direktni objekat neprelazni frazalni glagol get up ustati… Read More »