Category Archives: Vrste riječi

Vrste riječi u engleskom jeziku

Zamjenice – Pronouns

U engleskom jeziku zamjenice se dijele na: Lične zamjenice – Personal pronouns Prisvojne zamjenice – Possessive pronouns Povratne zamjenice – Reflexive pronouns Pokazne zamjenice – Demonstrative pronouns Upitne zamjenice – Interrogative pronouns Relativne zamjenice – Relative pronouns Diobne zamjenice – Distributive pronouns Neodređene zamjenice – Indefinite pronouns Lične zamjenice – Personal Pronouns Lične zamjenice imaju dva oblika: a) u… Read More »

Veznici – Conjuctions

Prema funkciji u rečenici veznici se dijele na: dopunske (coordinative): and (i), but (ali), or (ili), yet (ipak) i dr. zavisne (subordinative): that (da), if (ako), when (kada), though (iako) i dr. Glavni veznici i njihova upotreba: before – We saw him before he left his office. (vidjeli smo ga prije nego što je napustio ured) since –… Read More »

Uzvici – Interjections

Uzvici mogu izražavati: čuđenje: ah! eh! what! strange! impossible! heavens! indeed! (zaista) bol: ah! oh! o! alas! alack! ah me! woe to me! (jao meni) mercy to me! (nek mi se nebo smiluje) radost: ah! o joy! ha,ha! hurra! huzza! odobravanje: right! bravo! cheer up! (hrabro) well done! obraćanje pažnje: behold! lo! see! holla! help! hark! (čuj) hold!… Read More »

Prilozi – Adverbs

Prilozi su riječi koje pobliže označuju glagole, pridjeve ili druge priloge: uz glagol:John speaks loudly. (John priča glasno) She never smokes. (ona nikad ne puši) uz pridjev:He is really handsome. (on je stvarno zgodan) She is less beautifull than her sister. (ona je manje lijepa nego njena sestra) uz prilog:She drives incredibly slowly. (ona vozi nevjerovatno sporo) There… Read More »

Prijedlozi – Prepositions

Prijedlozi u engleskom jeziku imaju posebnu važnost jer padeži nemaju svoje nastavke. Prijedlozi se dijele na: a) prijedloge za mjesto: at (u, na, kod, pri), to (u, ka, prema), in (u), into (u), on (na), between (između), in front of (ispred), before (ispred), above (iznad), behind (iza), under (ispod) i dr; b) prijedlozi za vrijeme: before (prije), after (poslije), since (od), on (u) i dr; c) prijedlozi za očuvanje porijekla, uzroka, cilja: from (od), by (od), through (pomoću), towards (prema); d) prijedlozi za sredstva: by (od, pomoću), in (u), with (s, sa), without (bez). Prijedlozi mogu biti složeni, tj. sastavljeni su od više riječi: into (u), upon (na), within (u), outside(napulju), throughout (skroz). Poslije prijedloga uvijek… Read More »

Pridjevi – Adjectives

Pridjev je u engleskom jeziku nepromjenljiva riječ, pa se prema tome pridjevom ne može izraziti ni rod, ni broj ni padež. Pridjev obično stoji ispred imenice.   Pridjevi se dijele na: lične (proper), koji se pišu velikim slovom: Bosnian, Croatian, Serbian, English, German, Italian; opisne (descriptive): young, beautiful, green; količinske (quantitative): some, few, much, all, enough; pokazne (demonstrative): the this, that, these, those, such, younder, the… Read More »

Padeži imenica – Cases of Nouns

U engleskom jeziku mogu se izraziti svih sedam padeža kao i u našem jeziku: Primjer: Jednina: 1. pad. A teacher had a book. (neki učitelj je imao knjigu) 2. pad. The book of the teacher was big. (knjiga tog učitelja bila je velika) 3. pad. We went to the teacher. (otišli smo učitelju) 4. pad. And we asked the teacher. (i zapitali smo učitelja) 5. pad. Teacher, is your book big? (učitelju, je… Read More »

Množina imenica – Plural of Nouns

Opća pravila: množina imenica obrazuje se dodavanjem nastavka “-s”. Ovo se “s” izgovarakao naše “z” izuzev kada dolazi poslije tvrdih suglasnika. Primjeri:   book – books (knjiga – knjige) face – faces (lice – lica)   Imenice koje se zavšavaju na: -s, -ss, -x, -sh, -tch dobijaju nastavak “-es”, koji se izgovara iz:   class – classes razred – razredi bush – bushes grm – grmlje bench… Read More »

Rod imenica – Gender of Nouns

Opće pravilo: U engleskom jeziku rod imenica nije gramatički već se određuje prema polu, tj. prirodan je. Imena muških bića muškog su roda (masculine), imena ženskih lica ženskog su roda (feminine) i imena živih bića gdje rod nije izričito podvučen srednjeg su roda (neuter). Kod živih bića rod razlikujemo na više načina: – postoje različiti izrazi za muški… Read More »

Imenice – Nouns

Imenice su riječi kojima nešto imenujemo. Npr: man (čovjek),  town (grad), happiness (sreća),  love (ljubav) itd.   Imenice dijelmo na nekoliko vrsta. One mogu biti: opće imenice (common nouns), služe za imenovanje svih bića ili stvari iste vrste. boy (dječak), computer (računar), eye (oko) itd; vlastite imenice (proper nouns), služe za imenovanje pojedinačnih bića, mjesta itd. Mary, London, Edinburgh, Bosnia, Dreamweaver itd; zbirne imenice (collective nouns), služe za označavanje skupa ili mnoštva u… Read More »