Višeriječni glagoli – Multi-word verbs

By | 04/05/2014

Frazalni glagoli

Frazalni glagoli spadaju u grupu višeriječnih glagola, tj. glagola koji se prave od glagola i još neke riječi ili više njih. Frazalni glagoli se tvore od:

glagol + prilog

Oni mogu biti:

  • neprelazni (bez direktnog objekta)
  • prelazni (sa direktnim objektom)

Primjeri nekih frazalnih glagola:

Frazalni glagol
Značenje
Primjeri
Direktni
objekat
neprelazni frazalni glagol get up ustati iz kreveta I don’t like to get up.
break down prestati sa radom He was late because his car broke down.
prelazni frazalni glagol put off odgoditi We will have to put off the meeting.
turn down odbiti They turned down my offer.

Kada su frazalni glagoli prelazni (tj. kada imaju direktni objekat), obično ih možemo rastaviti na dva dijela. Npr:

  • They turned down my offer.
  • They turned my offer down. (obje rečenice su tačne)

Međutim, ako je direktni objekat zamjenica, nemamo izbora, moramo razdvojiti frazalni glagol i ubaciti zamjenicu. U tabeli je dat primjer sa frazalnim glagolom “switch on“:

Tačno: John switched on the radio.
Tačno: John switched the radio on
Tačno: John switched it on
Netačno: John switched on it.

Prijedložni glagoli

se tvore na sljedeći način:

glagol + prijedlog

Iz razloga što prijedlozi uvijek imaju direktni objekat, svi prijedložni glagoli imaju direktne objekte. Primjeri:

Prijedložni glagoli
Značenje
Primjeri
Direktni objekat
believe in vjerovati u postojanje I believe in God.
look after brinuti se o He is looking after the dog
talk about razgovarati o Did you talk about me?
wait for čekati John is waiting for Mary.

 

Prijedložni glagoli se ne mogu razdvajati, što znači da ne možemo umetnuti direktni objekat između. Na primjer, moramo reći: “look after the baby” a ne smijemo reći: “look the baby after“.

Frazalni prijedložni glagoli

se tvore na sljedeći način:

glagol + prilog + prijedlog

Primjeri frazalnih prijedložnih glagola:

 Frazalni prijedložni glagoli
 Značenje
 Primjeri
Direktni objekat
get on with imati prijateljski odnos sa He doesn’t get on with his wife.
put up with tolerisati I won’t put up with your attitude.
look forward to očekivati sa zadovoljstvom I look forward to seeing you.
run out of iscrpiti We have run out of eggs.

Pošto se frazalni prijedložni glagoli tvore sa prijedlozima, uvijek imamo direktni objekat, i poput prijedložnih glagola ne smiju se razdvajati.

  • We run out of fuel.
  • We run out of it.

Lista 200 najčešćih frazalnih glagola sa primjerima >>

Kvizovi vezani za ovu temu

English-Quiz.net – Phrasal Verbs