Britansko i američko pisanje

By | 01/05/2014

Glavne razlike u britanskom i američkom pisanju engleskog navedene su u sljedećoj tabeli.

britanski američki
U britanskom pisanju, krajnje -l u prošlom vremenu se uvijek udvostručava ako dolazi poslije vokala, bilo da se nalazi u naglašenom ili nenaglašenom slogu, dok se u američkom udvostručava samo u naglašenom slogu. rebel > rebelled
travel > travelled
rebel > rebelled
travel > traveled
Neke riječi završavaju u britanskom na -tre, a -ter u američkom, npr: centre
theatre
center
theater
Neke riječi završavaju na -ogue u britanskom, a na -og u američkom: analogue
catalogue
analog
catalog
Neke riječi završavaju na -our u britanskom, a na -or u američkom: colour
labour
color
labor
Neki glagoli završavaju na -ize i -ise u britanskom, a u američkom samo na -ize: realise, realize
harmonise, harmonize
realize
harmonize

Lista najčešćih razlika u britanskom i američkom pisanju engleskog jezika >>