Brojevi – Numbers

By | 01/05/2014

Brojevi mogu biti:

 • glavni (cardinals)
 • redni (ordinals)
 • diobni (fractional numerals)
 • brojevi za ponavljanje (repeating numerals)
 • brojevi za umnožavanje (multiplicatives)
 • broj nula (zero)
Glavni brojevi

1 one 19 nineteen
2 two 20 twenty
3 three 21 twenty one
4 four 22 twenty two etc.
5 five 30 thirty
6 six 40 fourty
7 seven 50 fifty
8 eight 60 sixty
9 nine 70 seventy
10 ten 80 eighty
11 eleven 90 ninety
12 twelve 100 a hundred
13 thirteen 101 a hundred and one
14 fourteen 200 two hundred
15 fifteen 1000 a thousand
16 sixteen 2000 two thousand
17 seventeen 1.000.000 a million
18 eighteen 2.000.000 two million

Kao što se vidi, brojevi između 13 i 20 obrazuju se kada se broju prve
desetine doda sufiks “teen”, izuzev nekih manjih izuzetaka (thirteen
umjesto threeteen i fifteen umjesto fiveteen). Brojevi desetica obrazuju se na sličan način, dodavanjem
sufiksa “ty”.

 

Brojevi koji imaju desetice i jedinice prave se kao i u našem jeziku:

25 – twenty five, 71 – seventy one.

Mogu se i jedinice, ali samo za brojeve ispod 40, staviti na prvo mjesto i vezati
pomoću “and” sa deseticama:

24 – four and twenty.

 

Riječi hundred i thousand poslije
kojih dolazi manji broj od stotinu, vezuju se veznikom “and”:

328 – three hundred and twenty eight

3.020 – three thousand and twenty.

 

Hundred i thousand dobijaju
“s” u množini kada se javljaju kao imenice:

hundreds of men, thousands of insects. (stotine ljudi, hiljade insekata)

 

“One” ima množinu koja glasi “ones” i
upotrebljava se kao imenica, najčešće da bi se izbjeglo ponavljanje imenice u rečenici:

Black gloves are stronger than white ones. (crne rukavice su jače od bijelih)

Redni brojevi

Prva tri redna broja se tvore nepravilno:

first (prvi), second (drugi) i
third (treći). Svi ostali redni brojevi prave se
dodavanjem

nastavka “th” na glavne brojeve:

seventh (sedmi), tenth (deseti), sixteenth (šesnaesti), ninetieth (devedeseti),
thousandth (hiljaditi) etc.

 

Slova “ve” kod five postaju slovo
“f” kod fifth (peti), fifteenth (petnaesti) i fiftieth (pedeseti). Isto
tako kod twelve se mijenja u twelfth.

Nine u rednom broju gubi krajnje “-e”: nine – ninth.

Kod desetica krajnje “y” mijenja se u “ie” pred nastavkom “th”: thirtieth (trideseti).

Kod sastavljenih riječi nastavak dobijaju samo jedinice: twenty-fourth (dvadeset četvrti).

 

Redni brojevi se upotrebljavaju umjesto glavnih za označavanje:

 • datuma mjeseca: the nineteenth of May (devetnaesti
  Maj)
  ;
 • rodoslovlje vladara: Henry the Sixth (Henry VI)
 • poglavlja u knjizi: chapter the tenth (glava
  deseta)
  ;
 • poslije riječi every, kao što su izrazi: every third day (svakog trećeg dana).

Razlomci u nazivniku imaju redni broj:

4/5 – four fifths

3/10 – three tenths

Razlika je jedino kod 1/2 – one half i 1/4 – one quarter ili a quarter,

3/4 – three quarters.

Redni brojevi dobijaju određeni član the.

the first class (prvi razred).

Diobni brojevi

Izuzev broja half (pola) svi diobni brojevi jednaki su sa rednim brojevima.

U množini dobijaju nastavak “s”: four
sevenths
(četiri sedmice).

Iza half dolazi “a” ispred imenice: half a
loaf
(polovina hljeba).

Poslije broja, izraza i po (i polovina) prevodi se sa “and a
half”
:

two leagues and a half (dvije i po milje).

Brojevi za ponavljanje

Brojevi za ponavljanje prave se pomoću riječi “times”:
four times (četiri puta),
twenty times (dvadeset puta). Izuzetak: once
(jedanput), twice (dva puta),

thrice (tri puta) zadržali su se još u poeziji, inače su
zastarjeli.

 

Brojevi za umnožavanje

Brojevi za umnožavanje prave se dodavanjem nastavka “fold”
na glavne brojeve:

fourfold (četverostruk).

Izuzetak je broj “twofold” koji se može izraziti još riječju
double (dvostruk).

Broj nula

Nula se u engleskom jeziku kaže naught ili zero:

seven degrees below zero (sedam stepeni ispod nule)

206 – two naught six

U telefonskim brojevima nula se izgovara kao glas “o”
(ou):

32-049 – three two o four nine.