Član – The Article

By | 01/05/2014

U engleskom jeziku postoje određeni i neodređeni član.

Određeni član je the. On je nepromjenljiv: the manthe womanthe house.

Neodređeni član je a ili an,
a koristimo ispred suglasnika: a chaira universitya year;
an koristimo ispred samoglasnika: an houran applean elephant itd.

 

Da bi ste odredili koji, i da li upotrijebiti član postavite sebi nekoliko pitanja:

1. Da li vaš čitalac zna o kome ili o čemu govorite?

da

 

ne
koristite the
pređite na sljedeće pitanje

2. Da li je imenica u jednini ili množini?

jednini

 

množini
pređite na sljedeće pitanje
izostavite član

3. Može li imenica biti u množini, tj. da li je brojiva? (Šta su brojive imenice?)

Da

 

Ne
pređite na sljedeće pitanje
izostavite član

4. Da li govorite o pojedinačnoj stvari ili općenitoj ideji?

pojedinačno

 

općenito
pređite na sljedeće pitanje
izostavite član

5. Da li imenica počinje vokalima (a, e, i, o, u)?

Da

 

Ne
koristite an
koristite a

Određeni član

Određeni član se upotrebljava:

– kada se govori o određenom licu, stvari ili pojmu:
send me the book (pošalji mi knjigu)

– kada je riječ o imenici koja je bliže određena ili poznata licu koje sluša ili čita:
I saw the teacher (vidio sam učitelja)
she gave the letter to her mother
 (dala je pismo svojoj majci);

– ispred imenica koje po našem shvatanju postoje u samo jednom primjerku:
the Earth moves round the sun (Zemlja se okreće oko Sunca);

– ako imenica u jednini određuje cijelu vrstu, a ne samo pojedinu stvar koja pripada toj vrsti: 
the Earth-satellite is faster then the aeroplane
 (Zemljin satelit je brži od aviona);

– pred superlativima: 
this is the best thing you can do
 (to je najbolja stvar koju možeš učiniti);

– ispred rednih brojeva: 
it is the second day of my arrival here
 (drugi je dan otkako sam stigao ovamo);

– ispred “same”the same to you (isto i vama);

– ispred imena zgrada, ustanova, brodova i sl: The Houses of Parliament (parlament)
The Ministry of Defence
 (ministarstvo odbrane)The Majestic (hotel) itd;

– ispred imena listova, časopisa, magazina: the Times;

– ispred osobnih imena koja se sastoje od pridjeva i imenice:
The Black Sea (Crno more)The Pacific Ocean (Tihi okean);

– ispred imena naroda u množini: the English (Englezi);

– ispred imena poslije kojih dolazi “of”we signed the treaty of Locarno
(potpisali smo sporazum u Lokarnu);

– ispred imena rijeka, plananskih lanaca, jezera i mora: 
we climbed the Alps
 (popeli smo se na Alpe);

– ispred pridjeva koji su upotrebljeni kao imenice: 
the poor of London
 (sirotinja Londona);

– u nekim stalnim izrazima i frazama:
he made a joke at the expense of this old woman (našalio se na račun ove starice)
I don’t want to run the risk (ne želim da rizikujem).Određeni član se ne upotrebljava:

– ispred osobnih imenica: Jack gave me an apple (Jack mi je dao jabuku);

– bez člana su imenice koje označavaju porodične odnose, a članovi su porodice:
mother called me back (majka me je pozvala da se vratim);

– imena dana, mjeseci i godišnjih doba: I shall come by Monday (doći ću do ponedjeljka);

– imena vrhova planina: Maglić is the highest mountain in Bosnia
(Maglić je najveća planina u Bosni);

– man i woman se upotrebljavaju bez člana kada označavaju cijelu vrstu, tj. ljudski rod: 
man is mortal
 (čovjek je smrtan);

– gradivne imenice su bez člana: the table is made of wood (sto je napravljen od drveta);

– misaone imenice su bez člana: I prefer music to poetry (više volim muziku nego poeziju);

– imena obroka su bez člana: 
children, come, dinner is ready
 (djeco, dođite, ručak je spreman);

– imenice kao što su: school, college, market, court, prison itd, idu bez člana ako označavaju rad koji se tamo obavlja:
after school children go home (poslije škole djeca se vraćaju kući),
he was put in prison (stavljen je u zatvor);

– uz superlativ priloga član se ne upotrebljava:
he runs best (on najbolje trči),
she writes quickest (ona piše najbrže);

– član se nikad ne upotrebljava u nekim izrazima:
to be at work (biti u poslu)
to catch fire (zapaliti se)
to take breath (odahnuti)
to set sail (isploviti)
to shake hands (rukovati se)
to lose courage (izgubiti hrabrost)
by land (kopnom)
hand in hand (ruku pod ruku)
by heart (napamet)
on board (na brodu).

Neodređeni član

Neodređeni član “a” upotrebljava se ispred riječi koje počinju suglasnikom, a oblik “an” se upotrebljava ispred riječi koje počinju samoglasnikom ili muklim “h”:
a man (čovjek), an open window (otvoren prozor)an hour (čas).

Neodređeni član upotrebljava se samo sa imenicama koje imaju množinu.
Misaone i gradivne imenice koje nemaju množine i koje se ne mogu brojati, nemaju neodređeni član:
I have a book (imam knjigu), ali I have time (imam vremena).

Neodređeni član nema množinu i ne može se upotrijebiti ispred imenice u množini:
a house (kuća)houses (kuće).

Neodređeni član se upotrebljava uz imenicu koja je izdvojena iz cijeline ili mnoštva
ali koja nije posebno određena:
the boy saw a bird in the tree (dječak je vidjeo pticu na drvetu).

Neodređeni član može odrediti čitavu vrstu: a cat is an animal (mačka je životinja);

Neodređeni član se stavlja uz razlomke: a half (polovina)a third (trećina).

Neodređeni član se stavlja ispred riječi koje označavaju vrijeme, broj, težinu i mjeru:
I see him two times a week (viđam ga dvaput sedmično).

Neodređeni član se upotrebljava sa riječima: many, such, quite, rather, what,
no less, so, too, as
 – ako je imenica u jednini:
we have seen him many a time (vidjeli smo ga mnogo puta),
he is quite a good doctor (on je poprilično dobar doktor).

Neodređeni član se stavlja ispred riječi: dozen (tuce)gross (dvanaest tuceta),
score (dvadeset)hundred, thousand, milliona hundred balls (stotinu lopti).

Neodređeni član se upotrebljava s imenskim predikatom:
he is a school-teacher (on je učitelj u školi).

Neodređeni član se može upotrijebiti uz apoziciju koja se dodaje nazivima književnih dijela: 
“Rivals”, a comedy by Sheridan
 (“Suparnici”, Šeridanova komedija).

Neodređeni član upotrebljen iza “not” pojačava negaciju: I have not a single penny
(nemam niti jedan jedini peni).

Neodređeni član se upotrebljava u mnogim idiomatskim izrazima, dok se u nekim ispušta:
to have a pain (imati bolove)
to be in hurry (žuriti se)
to be at loss (biti u neprilici)
as a rule (po pravilu)
on an average (prosječno).

Neodređeni član se izostavlja:

– kad se nešto nabraja: 
my brother is a runner, swimmer and jumper
 (moj brat je trkač, plivač i skakač);

– uz misaone i gradivne imenice koje se ne mogu brojati: 
he put wood on fire
 (stavio je drva na vatru)we have confidence in you (imamo povjerenja u vas);

– u slučaju kada neku titulu može imati samo jedno lice u isto vrijeme: 
he is President of the Republic
 (on je predsjednik republike);

– poslije izraza kao što su: the title of, the post of, the office of, the rank of
he holds the post of secretary
 (on zauzima položaj sekretara);

– poslije glagola to turn (kada znači stati):
he was unable to obtain a civil post he turned soldier (pošto nije mogao da dobije mjesto u civilu, postao je vojnik);

– kada je predikat dio objekta u aktivnoj konstrukciji, i dio subjekta u pasivnoj konstrukciji:
the called him fool, madman (nazvali su ga ludim, ludakom),
he was made prisoner (zarobili su ga);

– kada je riječ “part” upotrebljena u smislu “partly”:
part of the ceiling came down on people (dio tavanice je pao na ljude);

– kada poslije riječi “what” koja je upotrebljena kao uzvik, dolazi imenica koja se obično ne upotrebljava u množini:
what wisdom in so young boy
(kakva mudrost u tako mladog dječaka).