Pridjevi – Adjectives

By | 01/05/2014

Pridjev je u engleskom jeziku nepromjenljiva riječ, pa se prema tome pridjevom ne može izraziti ni rod, ni broj ni padež. Pridjev obično stoji ispred imenice.

 

Pridjevi se dijele na:

 • lične (proper), koji se pišu velikim slovom: Bosnian, Croatian, Serbian, English, German, Italian;
 • opisne (descriptive): young, beautiful, green;
 • količinske (quantitative): some, few, much, all, enough;
 • pokazne (demonstrative): the this, that, these, those, such, younder, the same, the order;
 • neodređene (indefinite): a, an, any, one, certain, another;
 • diobne (distributive): each, every, either, neither;
 • prisvojne (possessive): my, your, his, her, its, our, their;
 • upitne (interrogative): what, which.

Poređenje pridjeva – Comparasion

Pridjevi imaju tri stupnja poređenja:
prvi stupanj – jednakost – positive
drugi stupanj – nejednakost – comparative
treći stupanj – nadmoćnost – superlative.

Jednakost se izražava pomoću riječi “as…as” i pozitiva pridjeva.
He is as rich as his friend. (on je isto toliko bogat kao njegov prijatelj).
He is as strong as a horse. (jak je kao konj)
Komparativ, kojim se izražava umanjenost, obrazuje se pomoću riječi “less…then”:
He is less rich than his brother. (on je manje bogat od svog brata)

Komparativom se izražava uvećanost, i obrazuje se:

– kod jednosložnih i nekih dvosložnih pridjeva dodavanjem nastavka “er”:
He is richer than his friend. (on je bogatiji od svog brata);

– kod višesložnih pridjeva dodavanjem nastavka “more” ispred pridjeva:
He is more independent than his brother. (on je samostalniji od svog brata);

– “sve više i više” se prevodi svezom “and” koja prethodi i dolazi poslije komparativa za
uvećanje: stronger and stronger (sve jači i jači).
Ako je pridjev višesložan, ponavlja se samo prilog “more“:
more and more contemptible (sve više omrznutiji).

Treći stupanj superlativ može biti:

 • relativni, kada je poređenje izraženo pridjevom na najvišem ili najnižem stepenu.On se pravi kod:
  -jednosložnih i nekih dvosložnih pridjeva kojima prethodi član the i dodaje im se nastavak“-est”: he is the richest (on je najbogatiji);
  -višesložnih pridjeva kojima prethode riječi “the most”:
  he is the most intelligent (on je najpametniji);
 • apsolutni superlativ se pravi kada se ispred pridjeva stavi prilog most ili very:
  It is most true. (to je veoma tačno, to je ponajviše tačno).
  Ako umjesto pridjeva stoji prilog vremena sadašnjeg koji ima ulogu pridjeva, umjesto veryupotrebljava se much ili very much:
  I am much obliged to you. (veoma sam vam zahvalan).

 

Pravopisna pravila pri poređenju

Ako se pridjev završava kratkim samoglasnikom iza kojeg dolazi suglasnik, taj se suglasnik udvostručuje:
fat- fatter- the fattest (debeo),
big- bigger- the biggest
 (velik).

Ako se pridjev završava muklim “e”, na komparativ i superlativ dodaju se nastavci “-r”, odnosno “-st”fine- finer- the finest (lijep).

Ako se pridjev završava sa slovom “y” ispred kojeg se nalazi suglasnik ono se mijenja u “i”:
pretty- prettier- the prettiest (drag),
ali gray- grayer- the grayest (jer “y” dolazi poslije samoglasnika, a ne suglasnika).

Poređenje pridjeva pomoću nastavka “-er” za komparativ i “-est” za superlativ naziva segermansko poređenje. Na ovaj način porede se svi jednosložni predjevi – sa izuzetkom sljedećih:
just, more just, the more just
right, more right, the most right
.

Germanskim načinom poređenja porede se još i dvosložni pridjevi koji se završavaju na “-y”“-ow”, “-er” ili na silabično “l”, kao i pridjev koji imaju naglasak na drugom slogu:

pretty, prettier, the prettiest;
narrow, narrower, the narrowest;
clever, cleverer, the cleverest
simple, simplier, the simpliest;
polite, politer, the politest
.

Poređenje koje se dobiva dodavanjem riječi “more” za komparativ i “the most” za superlativ ispred pridjeva naziva se romansko poređenje. Ovim načinom porede se svi višesložni pridjevi koji imaju naglasak na prvom slogu, kao i pridjevi koji se zavšavaju na “-ed” i “-ing”:

famous, more famous, the most famous;
learned, more learned, the most learned;
beautiful, more beautiful, the most beautiful
.

mnogi dvosložni pridjevi mogu se porediti na oba načina. Takvi su pridjevi:
common, cruel, pleasant, quiet, cheerful, handsome itd.

 

Nepravilna komparacija pridjeva – Irregular comparasion

Nepravilno se porede sljedeći pridjevi:

Positive
Comparative
Superlative
good (dobar) better the best
bad (loš)
evil (zao) worse the worst
ill (bolestan)
much (mnogo)
many (mnogo) more the most
little (malen) less the least
late (kasan) later (kasniji) the latest (najnoviji)
latter (dalji po redu) the last (posljednji)
pnear (blizak) nearer the nearest (najbliži)
the next (sljedeći, do)
pold (star) older the oldest
elder the eldest
far (daleko) farther (prostorno dalji) the farthest
further (dalji po redu) the furthest

Komparativ i superlativ složenih pridjeva:
kada složeni pridjevi počinju jednosložni pridjevom onda nastavke za komparativ i superlativ dobija jednosložni pridjev:
I never saw a faster sailing ship. (nikad nisam vidio bržeg jedrenjaka)
I never saw a worse looking man. (nikad nisam vidio čovjeka koji lošije izgleda)

Kvizovi vezani za ovu temu

English-Quiz.net – Adjectives
English-Quiz.net – Comparatives Test