Zamjenice – Pronouns

By | 01/05/2014

U engleskom jeziku zamjenice se dijele na:
Lične zamjenice – Personal pronouns

Prisvojne zamjenice – Possessive pronouns

Povratne zamjenice – Reflexive pronouns

Pokazne zamjenice – Demonstrative pronouns

Upitne zamjenice – Interrogative pronouns

Relativne zamjenice – Relative pronouns

Diobne zamjenice – Distributive pronouns

Neodređene zamjenice – Indefinite pronouns

Lične zamjenice – Personal Pronouns

Lične zamjenice imaju dva oblika:

a) u prvom padežu: I (ja), you (ti), he- she- it (on-ona-ono) u jednini, we (mi), you (vi) i they (oni-one-ona) u množini;

b) u četvrtom padežu: me (mene), you (tebe), him- her- it (njega-nju-njega) u jednini, i us (nas), you (vas), them (njih) u množini.

Drugi padež kod ličnih imenica pravi se pomoću prijedloga “of”, treći pomoću “to” i šesti pomoću with s oblikom četvrtog padeža: of
me
, to me, with meof you, to you, with you.

Poslije glagola: to tell (kazati), to give (dati), to bring (donijeti), to throw (baciti), to send (poslati), to sell (prodati), to write (pisati), to read (čitati) i još nekih, prijedlog “to” se izostavlja ako dolazi prije objekta, ali ako dolazi poslije objekta prijedlog “to” se ne izostavlja:
I gave him the book (dao sam mu knjigu)

I gave the book to him ( dao sam mu knjigu).
Kod glagola “to say(reći) prijedlog “to” se mora pisati, bilo da stoji ispred ili iza objekta:

I said nothing to him. (nisam mu ništa rekao)

I said to him nothing. (nisam mu ništa rekao)

Četvrti padež lične zamjenice za prvo lice upotrebljava se umjesto prvog padeža u običnom svakodnevnom engleskom:

Who is there? -Me. (ko je tamo? -Ja)

Who is speaking? – Me (ko govori?)

Četvrti padež lične zamjenice se također upotrebljava umjesto prvog padeža u poređenju iza riječi “than“:

He is taller than me. (viši je od mene)

Zamjenica “it” može se upotrijebiti i kao bezlična zamjenica, koja se ne odnosi ni na lice ni na stvar:

It is a cold day, isn’t it? (hladan je dan, zar ne)It seems to me that we shall have rain. (izgleda mi da ćemo imati kišu)

 

Zamjenica “it” se također može upotrijebiti da se uvede subjekat rečenice:
It was not difficult to understand him. (nije bilo teško razumjeti ga)

It is only my brother who is here in time. (samo je moj brat došao na vrijeme)
Zamjenice “we” i “they” se često upotrebljavaju kao neodređene zamjenice i imaju

značenje neodređene zamjenice “one”. U tom slučaju prevode se sa ljudi (uopće). Kad upotrijebimo zamjenicu “we”, uključujemo lice koje govori, a kad upotrijebimo zamjenicu “they”, onda ne uključujemo:

We are not going to ask you to go. (nećemo tražiti od vas da idete)They say that the accident was inevitable. (kažu da je nesretan slučaj bio neizbježan)

U običnom govoru se u ovakvim slučajevima može upotrijebiti i zamjenica “you”:

You are not supposed to know everything. (ne može se pretpostaviti da sve znate)

Prisvojne zamjenice – Possessive Pronouns

Prisvojne zamjenice su:
mine (moj,a,e), yours (tvoj,a,e), his (njegov), hers (njen), its (njegov) u jednini; ours (naš,a,e), yours (vaš,a,e), theirs (njihov,a,e) u množini.

Prisvojne zamjenice služe za odgovor na pitanje čiji, čija, čije:

Whose hat is this? It is mine. (čiji je ovo šešir? moj je)

Prisvojne zamjenice upotrebljavaju se također u naročitim izrazima koji prave dvostruki padež:

a friend of mine (moj prijatelj)

Kad se zamjenica želi naglasiti, može se umjesto prisvojne zamjenice “mine”, upotrijebiti “my own”:

This book is my own. (ovo je moja vlastita knjiga)

Dok se prisvojni pridjevi upotrebljavaju samo uz imenice, prisvojne zamjenice upotrebljavaju se samostalno:

this book is my own (ovo je moja knjiga) – pris. pridjev;

and where is yours (a gdje je vaša) – prisv. zamjenica.

Povratne zamjenice – Reflexive Pronouns

Povratne zamjenice su: myself (ja sam, lično ja)yourself (ti sam, ti lično),

himself (on sam), herself (ona sama)itself (ono samo) za jedninu,

ourselves (mi sami), yourselves (vi sami), themselves (oni sami) za množinu.

“One’s self” ili “oneself” je neodređeni oblik i upotrebljava se kad je objekat u rečenici “one”

ili kad je glagol u rečenici bezličan:
to wash one’s face (oprati nečije lice), to dress one’s self (obući se)

Povratna zamjenica može se upotrijebiti i u izrazima kao: “by myself” (sam):
I did it by myself (sam sam to učinio, bez ičije pomoći),
ili u izrazu: as for myself (što se mene tiče).

Zamjenice za isticanje (emphasizing pronouns) imaju isti oblik kao i povratne zamjenice i upotrebljavaju se da se u rečenici istakne predmet ili objekt:

He himself did this heroic deed. (lično on je učinio to herojsko djelo).

Pokazne zamjenice – Demonstrative pronouns

Pokazne zamjenice su: this (ovaj, ova, ovo) za bliže predmete ili lica u jednini;

these (ovi, ove, ova) za bliže predmete ili lica u množini;

that (onaj, ona, ono) za dalje predmete u množini; zatim such (takav, a, o) i the same (isti);

the former (pređašnji, raniji), the latter (zadnji, dalji po redu)one i ones.

Pokazne zamjenice this i that mogu biti samostalne samo u apstraktnom značenju:
This is not true. (to nije istina).

Such i the same imaju isti oblik u množini:
Such is my opinion, such are his words. (takvo je moje mišljenje, takve su njegove riječi)

the same to you (također i vama).

Zamjenica “the same” može se pojačati sa “the very same” (baš taj isti).

Upitne zamjenice – Interrogative Pronouns

Upitne zamjenice su: who, what i which.
Promjena zamjenice “who“:

1.pad. who (ko)

2. pad. whose (čiji, kojega)

3. pad. to whom (kome)

4. pad. whom (koga)

5. pad. with whom (s kim)

 

Promjena zamjenice “what”:

1. pad. what (šta)

2. pad. of what (čega)

3. pad. to what (čemu)

4. pad. what (šta)

5. pad. with what (čime)

 

Promjena zamjenice “which”:

1. pad. which (koji)

2. pad. of which (kojega)

3. pad. to which (kojemu)

4. pad. which (kojega)

5. pad. with which (s kojim)
“What” se upotrebljava samo za stvari :
what do you want (šta hoćete), what is this made of (od čega je ovo napravljeno).

“Who” se upotrebljava samo za lica: who lives in your house (ko živi u vašoj kući)whom do you see (koga vidite).

“Which” se upotrebljava i za lica i stvari kada je u pitanju izbor:
which of these two books is yours (koja od ove dvije knjige je vaša),

which of these girls is your sister (koja od ovih djevojaka je vaša sestra).

Ako se iza “which” i “what” nalazi imenica, onda su to pridjevi (which – koji; what – kakav):
which man is your brother (koji od ovih ljudi je vaš brat)what colour is your bag (koje je boje vaša torba).

Upitne se zamjenice mogu kombinovati sa “ever” ili “soever” radi isticanja:
whoever, whatever, whichever;
whosoever, whatsoever, whichsoever.

Ako su “who” i “what” predmeti u rečenici, onda glagol nije u upitnom obliku:
who speaks here (ko ovdje govori)

what comes after spring (šta dolazi poslije proljeća).

Relativne zamjenice – Relative pronouns

Relativne zamjenice su: who, what, which, that, as, but.

“Who” se upotrebljava za lica:
she lives with her daughter who is a teacher (ona živi sa svojom kćerkom koja je učiteljica),

I saw the man to whom you were talking (vidjeo sam čovjeka sa kojim ste razgovarali);
“Whom” se može izostaviti:
the journalist I met at the conference left for Italy (novinar koga sam sreo na konferenciji otputovao je za Italiju).

“Whose” se odnosi na lica, životinje i stvari: this is the woman in whose house we live (to je žena u čijoj kući mi živimo),

I saw the dog whose leg was broken (vidjeo sam psa čija noga je bila slomljena).
“Of whom” i “of which” dolaze poslije riječi na koje se odnose:
a writer the fame of whom is great has died (jedan pisac, čija je slava velika, umro je).

“Which” se odnosi na stvari i na životinje:
the house in which I live is in small street (kuća u kojoj živim nalazi se u maloj ulici).

“Which” se može odnositi i na cijelu rečenicu:
we came home by car which was great fun (vratili smo se kolima što je bilo vrlo zabavno).

“Which” se može izostaviti kad je objekt u četvrtom padežu: Peter lost the watch his wife had given him (Peter je izgubio sat koji mu je poklonila supruga).

“That” se odnosi na lica, životinje i stvari:
the boy that showed you the way is my brother (dječak koji vam je pokazao put je moj brat),

the book that you are reading is interesting (knjiga koju čitate je zanimljiva).
Kad je “that” predmet odnosne rečenice može se izostaviti: the man you met is my father (čovjek koga ste  sreli je moj otac).
“That” se upotrebljava umjesto “who” ili “which” i to:

 • poslije superlativa pridjeva: this is most beautiful picture
  that I have ever seen
  (to je najljepša slika koju sam ikad vidjeo);
 • poslije rednih brojeva: this is the first book that I have read
  with real interest
  (to je prva knjiga koju sam pročitao sa stvarnim
  zanimanjem)
  ;
 • – poslije riječi: all, everything, anything, nothing, something,
  some, any, none, much,
  little, only, very:there is much that must be done (ima mnogo toga što se mora
  uraditi)
  .

“What” kao odnosna zamjenica znači “ono što”: tell me what you want to know (kažite mi šta želite
znati)
I know what you mean (znam šta mislite).

Relativna zamjenica “as” upotrebljava se za lica, životinje i stvari, i dolazi poslije “same” i “such”:
bread was given to such as were most hungry (hljeb je dat onima koji su bili najgladniji).

“But” kao relativna zamjenica odnosi se na imena lica, životinja i stvari, a upotrebljava se samo iza negacije:

there is no man here but loves his country (nema ovdje čovjeka koji ne voli svoju zemlju).

Relativne zamjenice se mogu pojačati riječima “ever” ili “soever”:
whatever they do, they are not right (šta bilo da čine, nisu u pravu).

Diobne zamjenice – Distributive Pronouns

Diobne zamjenice su: each, each other, either, neither.

Each se odnosi na lica, životinje i stvari. Znači svaki od dvojice ili više njih uzeti posebno.

Glagol je uvijek u jednini: each shows his own card (svaki pokazuje svoju kartu).

 

Each other ima uzajamno značenje (jedan drugoga, jedan drugome itd.):
good friends always help each other (dobri prijatelji uvijek pomažu jedan drugoga).

Umjesto “each other” može se upotrijebiti “one another”they help one another (oni pomažu jedan drugoga).

 

“Either” i “neither” upotrebljavaju se za lica, životinje i stvari, a znače jedan ili drugi (ni jedan ni drugi) od dvojice:

either of these two pupils will read the story properly (i jedan i drugi učenik pročitat će priču kako treba).

“Either” i “neither” su također i veznici, i u tom slučaju upotrebljavaju se sa “or” ili “nor”:
either you or your father should pay this money (ili vi ili vaš otac morat će platiti taj novac).

Neodređene zamjenice – Indefinite Pronouns

Samostalno i pridjevski upotrebljavaju se sljedeće neodređene zamjenice:

all cio, svi
few malo
a few nešto, nekoliko
little malo
a little nešto malo
many, much mnogo
some, any neki, nešto, nekoliko
other drugi
another (jedan) drugi
one neki
several nekoliko
both oba

 

Samo pridjevski upotrebljavaju se:

every svaki (ako znači cjelinu)
no niko
many a mnogi

 

Samo samostalno se upotrebljavaju:

others drugi
something, anything nešto
somebody neko
someone neko
anybody neko, bilo ko
anyone neko, bilo ko
everybody svako
everyone svako
everything sve
nobody niko
no one niko
none niko
nothing ništa

Neodređena zamjenica “all” upotrebljava se:
a) samostalno: all will come (sve će doći), all is lost (sve je izgubljeno);

b) pridjevski: all hope was lost (sva je nada bila izgubljena).

“All” znači cjelinu. Glagol stoji u jednini ili množini:
all is correct (sve je tačno),
the house is empty, all have gone (kuća je prazna, svi su otišli).

“Some” i “any” upotrebljavaju se za lica, životinje i stvari. Mogu se upotrijebiti u jednini ili množini. “Some” označava dio koji je uzet iz cjeline, izvjestan broj, količinu ili stepen.

“Any” ima neodređeno značenje, dok je “some” ipak ograničen:
I am short of money but I think I can spare some (nemam novaca ali mislim da mogu nešto odvojiti);

there are many interesting books here, I am going to take some (ovdje ima mnogo zanimljivih knjiga, uzet ću neke);

many people are said to have arrived but I still cannot see any (kažu da je mnogo svijeta stiglo, ali ja još uvijek nikog ne vidim).
“Both” se upotrebljava za lica, životinje i stvari. Glagol je uvijek u množini:
both came to see me (oboje su došli da me vide);
two artists have exhibited their paintings; works of both are of great value (dva slikara su izlagali svoje slike, radovi obojice su od velike vrijednosti).

“Much” se upotrebljava kada je u pitanju velika količina.
Upotrebljava se samo u jednini (kolektivno):
much has been said, but in vain (mnogo je bilo rečeno, ali uzalud).
“Many” se upotrebljava za neodređeni broj lica, životinja i stvari. Glagol je samo u množini:
many will come, and still more will leave (mnogi će doći, ali još više njih će otići).
Sve što je rečeno za “much” i “many” važi za njihove komparative i superlative (moremost).

“Nobody” i “no one” znače isto i upotrebljavaju se samo u jednini u smislu: niko, nijedna osoba, nijedno lice:
nobody has come at all (niko nije dolazio uopće),
in this work I had nobody’s assistance (u ovom poslu niko mi nije pomogao).

“Nothing” se upotrebljava samo u jednini u smislu “no thing” (ništa):
nothing has been said about this (ništa nije rečeno o tome).

“One” se upotrebljava za lica u jednini. Znači neko neodređeno lice:

one never knows what will happen to one (nikad se ne zna, šta će se čovjeku dogoditi).

“Others” je zamjenica koja se upotrebljava za lica, životinje i stvari i javlja se samo u množini:
I suggested to go, others said I should stay (predložio sam da odem, drugi su rekli da ostanem).
“Another” se upotrebljava za lica, životinje i stvari i javlja se samo u jednini:
one came at once, another after some minutes (jedan je stigao odmah, drugi poslije nekoliko minuta).

Kvizovi vezani za ovu temu

English-Quiz.net – Pronouns Test